Omvårdnad: Teorier och begrepp för omvårdnad och profession

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
VA711B version 2,3
Engelsk benämning:
Nursing: Theories and Concepts for Nursing and Profession
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2019

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning vård av äldre 60 hp och erbjuds under termin 1.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap och förståelse om centrala begrepp inom medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och omvårdnad i såväl ett teoretiskt, som ett empiriskt sammanhang. Kursen syftar även till att introducera; kärnkompetenserna, kulturmedvetenhetsamt teorier, processer och modeller för specialistsjuksköterskans funktion vid omvårdnad av äldre. Syftet med kursen är också att studenten ska utveckla färdigheter i akademiskt skrivande och kritiskt analytiskt förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar och belyser centrala begrepp, teorier och modeller i relation till huvudområdet omvårdnad och till medicinsk vetenskap av relevans för omvårdnadsarbetet riktat mot äldre ur ett professions- och verksamhetsperspektiv. Forskningsprocessen, förändringsteorier, kärnkompetenser, modeller för omvårdnad däribland omvårdnadsprocessen diskuteras i relation till specialistsjuksköterskans funktion inom vård av äldre. Begreppen kulturmedvetenhet profession och disciplin diskuteras och problematiseras. Sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet diskuteras. Slutligen behandlas akademiskt skrivande och vikten av att anta ett kritiskt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. Förklara och argumentera kring centrala teorier av relevans för huvudområdet omvårdnad och medicinsk vetenskap inom vård av äldre
2. Förklara och argumentera för begreppen profession och disciplin, samt vetenskap och beprövad erfarenhet i relation till specialistsjuksköterskans funktion vid omvårdnad av äldre
3. Förklara och kritiskt granska begreppen kulturmedvetenhet och kärnkompetenser i relation till omvårdnadsarbete och medicinsk vetenskap inom vård av äldre, och
4. Tillämpa akademiskt skrivande och anta ett kritiskt förhållningssätt i relation till textens uppbyggnad och vetenskapliga innehåll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, egna studier och seminarier. För att studenten ska kunna uppnå lärandemålen presenteras kursinnehållet först vid föreläsningar. Därefter behandlas lärandemålen 1-3 under två obligatoriska seminarier, där seminarium ett fokuserar på lärandemål 1 och seminarium två fokuserar på lärandemål 2-3. Lärandemål 1-4 tränas under obligatoriskt seminarium genom respondent- opponentskap baserat på en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-4 examineras i en skriftlig individuell inlämningsuppgift. Fokus i bedömningen ligger på den individuella studentens förmåga att skriftligt argumentera, diskutera och problematisera en självständigt vald teori som kopplas till specialistsjuksköterskans funktion inom Vård av äldre. Huvudtyngden i bedömningen läggs på innehåll men även kvalitet samt form och struktur bedöms.Relevant kärnkompetens/er ska ingå och bedömas. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examinationsmoment (akademiskt diskussionspaper) samt att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet


*Edberg AK, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlén J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund, Studentlitteratur: Elsevier, Butterworth Heineman. 290s.
*Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.
*Nanda International, (2015) Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation 2015-2017. Lund: Studentlitteratur. 486s
*Polit D F, Beck C-T, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice (10 ed.) Philadelphia. Lippincott. 768s.
*Wilkinson JM, (2011) Nursing process and critical thinking. 5th Edition. United States of America; Pearson. 480s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Katarina Sjögren Forss, Kursansvarig
Telefon: 040-6657036
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

30 augusti 2021 - 05 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 04 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 augusti 2023 - 03 november 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program