Perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande

Sammanfattning

Kurdatum hösten 2020:
- Måndag 21 september - kl 10.15-12.00 - Kursintroduktion
- Fredag 25 september - kl 09.00-12.00 - Träff via Zoom
- Fredag 2 oktober - kl 09.00-12.00 - Träff via Zoom
- V41-V43 - läsning i läsgrupper som själva enas om tider för att diskutera texter
- Fredag 23 oktober - kl 09.00-12.00 - Träff via Zoom
- Fredag 6 november - kl 09.00-12.00 - Träff via Zoom
- V46-V49 möjlighet att boka individuell projekthandledning
- Fredag 20 november - kl 09.00-12.00 - Träff via Zoom
- Fredag 4 december kl 09.00-12.00 (ev längre) Examinationsseminarium

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2018

Kurskod:
HP615A version 2,1
Engelsk benämning:
Perspectives on and Approaches to Challenge Based Learning in Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna prövar, utvecklar och fördjupar erfarenheter av, perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande.

Innehåll

Huvudtemat för kursen är att utforska och pröva utmaningsbaserat lärande ur ett högskolepedagogiskt perspektiv. Kursen inleds med en lärandecirkel för att bygga på tidigare perspektiv på och metoder för det som skulle kunna benämnas utmaningsbaserat lärande. Vetenskapliga artiklar väljs och diskuteras i kollegiala samspel kopplat till egna erfarenheter i rollen som högskolemedarbetare. Under kursens andra del genomför deltagarna ett projektarbete utifrån utmaningsbaserat lärande. Etik och värdegrund behandlas genomgående under kursen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna argumentera för för- och nackdelar med olika perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande
  • kritiskt ha prövat olika perspektiv på och metoder för utmaningsbaserat lärande som en del av den pedagogiska verksamheten
  • kunna analysera och problematisera etik och värdegrund i relation till utmaningsbaserat lärande

Arbetsformer

Kursen bygger på deltagarnas insatser i urval, bearbetning och skapande av material. Förutom lärandecirkel och projektarbete tillkommer även föreläsningar samt moment som innebär att förlägga lärandet till annan plats och miljö.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom dels en individuell muntlig examination (lärandemål 1 och 3), dels en produktion genomförd inom ramen för ett projektarbete rörande aktuella samhällsutmaningar med fokus på en produktion som ska tillgängliggöras i en offentlighet.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Persson, Sven (2009). Forskningscirklar: en vägledning. Malmö: Resurscentrum för mångfaldens skola, Avdelningen barn och ungdom, Malmö stad, 40 sidor
Tillgänglig på Internet: www.malmo.se/download/18.5d8108001222c393c008000127574/forskningscirklar_metodbok.pdf
Övrig vetenskaplig litteratur ( max 300 sidor) väljs i samråd med kursdeltagare

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Patricia Staaf, Kursansvarig
Telefon: 040-6657262
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

21 september 2020 - 06 december 2020 Dagtid 50% Malmö